fbpx

Novi vaučeri za odmor u Srbiji

Ministar turizma i omladine Husein Memić potvrdio je da će od 30. maja početi prijava građana za novih turističih 100. 000 vaučera u iznosu od 5 000 dinara. Nedavno je 100.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji planulo u samo dva dana u januaru.

Ministar je izjavio da će vaučeri biti dodeljeni pod istim uslovima kao i na početku godine, ali i da građani koji su u 2023. godini već dobili vaučer, ne mogu da podnose prijave za nove vaučere.

 

Ukoliko već imate ideju za putovanje Srbijom, besplatni vaučeri za odmor su prava prilika da svoje želje i ostvarite. Vrlo jednostavno i bez mnogo muke možete doći do vaučera. U nastavku se nalaze opširne informacije, ako prvi put aplicirate, važno je da ih sve pročitate kao biste tačno znali šta je potrebno da uradite.

Pozivamo vas da kada prijave počnu posetite stanicu  Smestaji  sa vaučerima za odmor u Srbiji i informišete se o smeštajima koji nude mogućnost odmora uz vaučere.

Vlada Republike Srbije je odobrila 100.000 vaučera za 2023. godinu.

Informacije o vaučerima za letovanje u Srbiji

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje:

 • za usluge smeštaja;
 • u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera;
 • u trajanju od najmanje pet noćenja.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koji korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Vaučer se može koristiti na teritoriji Republike Srbije.
Po završetku korišćenja usluga smeštaja ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak za pružene usluge.
Fiskalni isečak mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 93/12), kao i iznos boravišne takse, njenog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva.
Vaučerom se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i dr.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Ko može dobiti vaučer?

Korisnici vaučera mogu biti:

 1. korisnici prava na penziju;
 2. nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
 3. korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
 4. korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
 5. radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;
 6. ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od
  70.000 dinara mesečno;
 7. korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
 8. nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16).
 9. studenti
 • Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.
 • Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera ako je uslov za ostvarivanje prava na vaučer ostvario danom podnošenja prijave.
 • Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji.
 • Ne može se vršiti rezervacija smeštaja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na opštini, odnosno mestu prebivališta potencijalnog korisnika vaučera.

Lista ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera je objavljena na internet prezentaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i biće sedmično ažurirana novopristiglim prijavama.

Uslovi i dokumentacija za podnošenje prijave

Obrazac prijave je objavljen na internet stranici Ministarstva a možete ga pronaći i na našoj stranici na kraju teksta.

 • Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati.
 • Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.
 • Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan od strane ugostitelja.
 • Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.

Uz prijavu se obavezno stavljaju na uvid i sledeći dokazi:

 1. Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Izuzetno, korisnik prava na penziju iz inostranstva podnosi originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
 2. Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno stavljaju na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.
 3. Uz prijavu studenti prilažu original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

Izuzetno, za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i ratne vojne invalidi, kao i civilne invalide rata podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice. Ovlašćenje za podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije korisnik prava na penziju daje na obrascu jednokratnog punomoćja, koji se objavljuje se na sajtu Ministarstva, Pošte Srbije.

Za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj). Za sva napred navedena lica vršiće se provera ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.

Podnošenje prijave, rokovi i rangiranje

Po objavljivanju liste ugostitelja na sajtu Ministarstva, potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Prijava se predaje isključivo na šalteru JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Srbije, koje će se primati zaključno sa 15.10.2023. godine. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije”.
Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.

Način dostave vaučera i realizacija

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara.
Vaučer će, pored osnovnih elemenata i naziva ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime, prezime, adresa, JMBG).
Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem registrovane pismonosne pošiljke (rezervisane poštanske usluge).
Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi i sa njim se može plaćati samo usluga smeštaja.
Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.


U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, korisnik predaje vaučer ugostitelju (kao način plaćanja), bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni. Po završetku korišćenja usluga smeštaja, ugostitelj popunjava i potpisuje vaučer, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), svojeručno potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena.

Ostale informacije

MOLIMO POTENCIJALNE KORISNIKE VAUČERA DA PAŽLJIVO PROČITAJU OVO OBAVEŠTENJE.

U slučaju nerazumevanja ovog obaveštenja, dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs , kao i na brojeve telefona011/2606-521 i 011/2606-576

MOLIMO VAS ZA STRPLJENJE I RAZUMEVANJE UKOLIKO NAVEDENE TELEFONSKE LINIJE BUDU ZAUZETE

Dokumentacija za dobijanje vaučera

 1. Obrazac za prijave za vaučere 2023.
 2. Preporučeni obrazac potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi
 3. Punomoćje za podnošenje prijave

Scroll to Top